Jdi na obsah Jdi na menu
 


Církev československá husitská – CČSH

  

 Církev československá husitská – CČSH

 

-vznikla dne 8. 1. 1920, kterému předcházely snahy modernistického hnutí

-je křesťanskou církví, jejíž učení vychází z Bible

-hlásí se také k původní křesťanské tradici a hodnotám staro-křesťanským, cyrilometodějským a reformačním

-je církví liturgickou a vysluhuje 7 svátostí

-dle ústavy CČSH je církví presbyterní s episkopálními prvky, což znamená, že na její správě se společně podílejí laici a duchovní (od roku 1947 mohou být duchovními i ženy)

-zachovává svobodu svědomí, respektuje vědní pokrok a překládá křesťanskou zvěst člověku dnešní doby

Církev československá husitská působí ve společnosti v oblasti vzdělávací, sociální, kulturní, ekumenické a dalších oblastech tak, aby splnila své určení: »Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.« (Základy víry církve československé husitské.)

klik na „vzdělávací“: Církev československá husitská zřizuje školy a vzdělávací instituty, mezi něž patří: mateřská základní škola Archa, Speciální škola, Hudební škola Harmonie, Husův institut teologických studií (HITS). V rámci náboženských obcí usiluje o vzdělání a duchovní růst svých členů pořádáním biblických hodin, výukou náboženství, duchovní péčí o děti a mládež a přípravami k přijetí svátostí.

klik na „sociální“: V sociální oblasti se Církev československá husitská zapojuje svou činností charitativní a diakonickou v náboženských obcích, na úrovni diecézí pak prostřednictvím center v oblasti sociální, psycho-sociální a poradenské a ve spolupráci s Diakonií. Přispívá také svou misijní činností a zapojením do humanitární pomoci. Vzdělává a připravuje duchovní k činnosti v oblasti vězenství a také povolává nemocniční kaplany.

klik na „kulturní“: Církev československá husitská pořádá mnohé kulturní akce a přispívá také zřizováním osvětově a propagačními zařízeními. Církevní tisk je vydáván nakladatelstvím Blahoslav. Pravidelně vychází týdeník Český zápas, každoročně pak kalendář Blahoslav a časopis Cesta pro děti a mládež.

klik na „ekumenické“: Církev československá husitská je členem Světové rady církví (SRC), Konference evropských církví (KEK), Společenství protestantských církví v Evropě (GEKE), Ekumenické rady církví v ČR (ERC), Ekumenické akademie Praha (EA) a dalších ekumenických grémií, setkává se v ekumenickém rozhovoru s církvemi doma i v zahraničí.

V současné době je v České republice cca 300 náboženských obcí, které spadají do 5 diecézí (Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc.) Na Slovensku je 1 diecéze CČSH a to v Bratislavě. Celou Církev československou husitskou řídí ústřední rada v čele s patriarchou jako nejvyšším funkcionářem a reprezentantem Církve československé husitské. Nejvyšším orgánem je potom církevní sněm, který se schází vždy po několika letech a vydává základní normy věroučení, života a organizace církve. V období mezi sněmy je nejvyšším orgánem tzv. církevní zastupitelstvo.

Klik na „náboženských obcí“: Náboženská obec je základní organizační jednotkou Církve československé husitské. V čele náboženské obce je rada starších a duchovní.

Klik na „diecézí“: Větší počet náboženských obcí je sdruženo v diecéze. S diecézní radou a biskupem v čele.